Allmänna avtalsvillkor

FAST ELPRIS

 

Kunden binder sitt elpris genom att teckna ett-, två-, eller treårigt fastprisavtal, alternativt

rörligt avtal eller flexprisavtal, hos Rödeby Energi AB.

 

Priset består av två delar, energipris och fast årsavgift. Energipriset varierar beroende på avtalstiden medan den fasta årsavgiften är konstant.

 

Till redovisade priser tillkommer eventuella nätavgifter, energiskatt och moms. Elcertifikatsavgift ingår i fastprisavtalen, om man väljer rörligt avtal eller flexprisavtal tillkommer densamma.

 

 

ALLMÄNNA VILLKOR

 

1.       Kunden förbinder sig att köpa el från Rödeby Energi AB till överenskommet pris under avtalstiden.

 

2.       Detta avtal ska ses som ett tillägg till kundens avtalsvillkor, f. n. EL2009K LEV eller EL2009N LEV. I den mån skiljaktigheter förekommer mellan detta avtal och de allmänna avtalsvillkoren äger detta avtal företräde.

 

3.       Om kunden flyttar upphör avtalet att gälla.

 

4.       Nätavgifter tillkommer och berörs inte av detta avtal.

 

5.       Avtalet är villkorat av sedvanlig kreditprövning.

 

6.       E.ON Sverige AB är balansansvarig.

 

7.       Ofullständigt ifyllt avtal kan inte behandlas.

 

8.       Om kunden säger upp avtalet i förtid har Rödeby Energi AB rätt till ekonomisk ersättning från kunden. Ersättningen beräknas till 20 % av avtalat elpris för uppskattad förbrukning under resterande del av avtalsperioden med tillägg för fasta elavgifter.

 

9.       Vid eventuell tvist angående kundens förbrukning äger Rödeby Energi AB rätt att hämta uppgifter om detta från det nätbolag, som kundens anläggning är ansluten till.

 

10.   Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader. Månadsförbrukningen beräknas som en tolftedel av årsförbrukningen.

 

 

VILLKOR FAST PRIS

 

Leveransen börjar gälla 15 dagar efter inkommet avtal.

 

Om nytt påskrivet avtal inte lämnas in efter innevarande avtalsperiods slut överförs kunden med automatik till vår basprislista, d.v.s. rörligt pris enligt Nordpool + 18,2 öre (inkl. elcertifikat).
Samma prislista gäller vid övertagande av anläggning om man inte gör något aktivt val.